Audyt

Spółka Górnośląskie Centrum Finansowe Audyt została wpisana na listę Kibr pod numerem 3710

Spółka jest wiodącym podmiotem w grupie kapitałowej. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest badanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sporządzonych zgodnie z przepisami krajowymi jak również z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej.

Pragniemy, aby świadczona przez nas usługa nie była tylko i wyłącznie spełnieniem ustawowego obowiązku badania sprawozdania finansowego, lecz była również okazją to podzielenia się z Państwem wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników, dlatego zapewniamy świadczenie usług doradczych w całym okresie obowiązywania umowy.

Zakres usług świadczonych przez Spółkę obejmuje:

 • badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych
 • badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
 • audyt systemów kontroli wewnętrznej
 • audyt projektów i programów unijnych
 • doradztwo w zakresie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • przeprowadzanie przeglądów dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie analiz ekonomiczno – finansowych
 • analizy due diligence
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • usługi poświadczające wynikające z kodeksu spółek handlowych
 • audyt środowiska informatycznego Spółki

 

 
Zespół
 
Zapytanie ofertowe
 
Kontakt