Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe świadczy kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo – płacowe.

Prowadząc księgi rachunkowe klienta, w naszym biurze rachunkowym szczególny nacisk kładziemy na następujące aspekty współpracy:

Dlaczego nasze biuro rachunkowe:
 • wysoka jakość usług
 • wykwalifikowana kadra
 • analizy finansowe wspomagające zarządzanie
 • optymalizacja podatkowa
 • dbałość o bezpieczeństwo klienta
 • bezpłatny odbiór dokumentów
 1. bezpieczeństwo klienta , które uzyskiwane jest poprzez:
  • zatrudnienie w spółce głównie osób z wyższym wykształcenie ekonomicznym posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych różnym profilu branżowym ,
  • ograniczenie liczby klientów prowadzonych przez poszczególnych pracowników biura rachunkowego, tak by zapewnić świadczenie usług z należytą starannością oraz dbałością o bezpieczeństwo podatkowe klienta,
  • okresowa kontrola prawidłowości świadczenie usług księgowych przeprowadzana przez zatrudnionych w grupie biegłych rewidentów, posiadających uprawnienia do świadczenie usług doradztwa podatkowego.
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników biura rachunkowego osiągane poprzez uczestnictwo pracowników biura w szkoleniach


 2. optymalizację zobowiązań podatkowych klienta uzyskiwaną zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wspólnikom oraz członkom zarządu Spółki m.in. poprzez:
  • odpowiedni wybór formy prowadzonej działalności, w tym pomoc w utworzenie grupy kapitałowej pozwalającej ograniczać zobowiązania podatkowe klienta (przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności wspólników oraz zarządu),
  • odpowiednie określenie zasad polityki rachunkowości Spółki,
  • bieżące doradztwo w zakresie możliwości optymalizacji podatkowej


 3. wspomaganie bieżącej działalności przedsiębiorstwa poprzez sporządzanie i przekazywanie do klienta określonych raportów menadżerskich obejmujących między innymi:
  • bieżące doradztwo w zakresie możliwości optymalizacji podatkowej
  • analizę wyników firmy - bilans oraz rachunek zysków i strat przedstawiające sytuację majątkową oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa,
  • analizę stanu należności – zestawienie należności nieuregulowanych wg stanu na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, ze wskazaniem należności od poszczególnych kontrahentów, terminów płatności oraz okresu przeterminowania należności,
  • analizę stanu zobowiązań - zestawienie zobowiązań nieuregulowanych wg stanu na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, ze wskazaniem należności od poszczególnych kontrahentów, terminów płatności oraz okresu przeterminowania zobowiązań,
  • analizę struktury przychodów oraz kosztów – analiza ta informuje klienta o strukturze osiąganych przez niego przychodów z podziałem na poszczególne okresy oraz rodzaje działalności, analiza struktury kosztów pozwala określić, które z kosztów stanowią największe obciążenie dla firmy (udział procentowy oraz kwotowy)
  • indywidualne analizy - w uzgodnieniu z klientem istnieje możliwość ustalenia indywidualnych raportów uwzględniających jego potrzeby.

 

 
Zespół
 
Zapytanie ofertowe
 
Kontakt